Εκδότης του ιστότοπου circet.gr
CIRCET
Société par actions simplifiée (Μετοχική εταιρεία απλοποιημένης μορφής) με μετοχικό κεφάλαιο 4.191.840 ευρώ.
Εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό μητρώουToulon 390 072 551
Καταχωρημένο γραφείο: 14 avenue du Lion, ZA La Poulasse, 83210 Solliès-Pont, Γαλλία
Τηλ: + 33 (0)4 9413 5353
ΑΦΜ: FR62 390072551

Νόμιμος εκπρόσωπος:
Circet Odyssée SAS, εκπροσωπούμενος από τον κ. Philippe Lamazou

Πάροχος φιλοξενίας ιστοτόπου circet.gr
Alter way
227 Bureaux de la colline
1 rue Royal - Bât D
92210 Saint-Cloud
Γαλλία

Υπεύθυνος συντάκτης:
Circet Odyssée SAS, εκπροσωπούμενος από τον κ. Philippe Lamazou

Δικαιώματα δημιουργού
Το σύνολο του παρόντος ιστοτόπου συμμορφώνεται με τη γαλλική και τη διεθνή νομοθεσία για το δικαίωμα του δημιουργού και την πνευματική ιδιοκτησία. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι δημόσιες. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής των εικονογραφικών και φωτογραφικών απεικονίσεων.

Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή
Πέραν των εικονογραφικών απεικονίσεων, η αναπαραγωγή σελίδων αυτού του ιστοτόπου σε έντυπη μορφή επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των τριών ακόλουθων όρων:

  • δωρεάν διάθεση
  • σεβασμός της ακεραιότητας των αναπαραγόμενων εγγράφων (καμία τροποποίηση ή αλλαγή οποιουδήποτε είδους)
  • ρητή αναφορά του ιστοτόπου www.circet.gr ως πηγής·ακόμη, θα πρέπει να δηλώνεται ότι τα δικαιώματα αναπαραγωγής τελούν υπό επιφύλαξη και είναι αυστηρά περιορισμένα, η δε σχετική αναφορά θα πρέπει να γίνεται ως εξής: "CIRCET – με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος".

Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή
Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του παρόντος ιστοτόπου σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη της προσθήκης με ξεκάθαρο και ευανάγνωστο τρόπο της πηγής (https://www.circet.gr) και της δήλωσης "CIRCET - με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος". Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να εξυπηρετούν παρά μόνο προσωπικούς, συνεταιριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Αποκλείεται κάθε χρήση τους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.  Για τους ιστοτόπους, επιτρέπονται μόνο σύντομες παραθέσεις από τον παρόντα ιστότοπο και πάντα συνοδευόμενες από ένδειξη της πηγής και από τη δήλωση επιφύλαξης δικαιωμάτων, όπως περιγράφεται παραπάνω.  Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραγωγή, ακόμη και μερική, του παρόντος ιστοτόπου, απαγορεύεται αυστηρά σε ιστοτόπους που περιέχουν πληροφορίες με χαρακτήρα πολεμικό, πορνογραφικό, ξενοφοβικό ή γενικά ικανό να θίξει ευαίσθητα στοιχεία μεγάλου αριθμού αποδεκτών.

Δημιουργία συνδέσμων
Η δημιουργία συνδέσμων προς τον παρόντα ιστότοπο επιτρέπεται με τις ακόλουθες επιφυλάξεις:

  • επικοινωνία και έγκριση από πλευράς μας εκ των προτέρων,
  • η ενεργοποίηση του συνδέσμου πρέπει να γίνεται με άνοιγμα νέου παραθύρου ή καρτέλας,
  • η ένδειξη τίτλου του συνδέσμου πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση www.circet.gr,
  • η σελίδα προς την οποία γίνεται η ανακατεύθυνση μέσω του συνδέσμου δεν πρέπει να ανοίγει από το εσωτερικό άλλης σελίδας (Frame),
  • ο ιστότοπος δημιουργίας του συνδέσμου δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες με χαρακτήρα πολεμικό, πορνογραφικό, ξενοφοβικό ή γενικά ικανό να θίξει ευαίσθητα στοιχεία μεγάλου αριθμού αποδεκτών.

Χρήση υπολογιστή και ελευθερίες
Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα δικαιώματα εναντίωσης (άρθρο 21), πρόσβασης (άρθρο 15) και διόρθωσης (άρθρο 16) των δεδομένων που σας αφορούν. Έτσι, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που σας αφορούν και οι οποίες είναι ανακριβείς, ελλιπείς, λανθασμένες, παρωχημένες ή των οποίων η συλλογή ή χρήση, η επικοινωνία ή η διατήρηση απαγορεύεται.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε οποτεδήποτε τα στοιχεία εγγραφής σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα απευθείας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση της έδρας μας που αναφέρεται στην παρούσα σελίδα.