• Εταιρική Επωνυμία: CIRCET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Κεφάλαιο : 10.000€

Αριθμός ΓΕΜΗ : 153415301000

Διεύθυνση Έδρας : Σόλωνος 53- Αθήνα 10672

Στοιχεία μοναδικού εταίρου: Circet Groupe SAS, 14 av de Lion, z.a. La Poulasse 83210 Solliès-Pont

Είδος Εισφορών: κεφαλαιουχικές εισφορές

  • Διαχειριστές: Francois André Jean JUMEL του Christian Michel και/ή Franck Jacques Robert LAVALLOIR του Jean-Claude