Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 14 Ιουλίου 2020

Τίτλος εργασίας: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αναφορά Συστατική Επιστολή

Μέρη :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
•    Πραγματοποιήστε δόσεις 
•    Ξεφορτώση και εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τα υλικά στο χώρο 
         αποθήκευσης .
•    Κατεδάφιση με  χρήση  μηχανημάτων 
•    Εκκαθάριση, εκκσκαφή ,επιχωματωση
•    Παραγωγή μιγμάτων προϊόντων συναρμολόγησης και επίστρωσης 
•    Ομαλοποίηση  των  επιφάνειων 
•    Συμμετοχή σε κατασκευαστικές δραστηριότητες

Περιγραφή

- Συμβάλλετε στη συνεχή βελτίωση:
o Αναλύοντας τις αδυναμίες ή / και τις ανθρώπινες αποτυχίες στην υλοποίηση ιστότοπων,
o Κατανοώντας, προς υποστήριξη της ανάλυσης του αρχείου αποτελεσμάτων, τις πηγές ασυμφωνιών μεταξύ της πρόβλεψης και της πραγματικής κερδοφορίας,
o Προτείνοντας στον επικεφαλής της δραστηριότητας ή στον περιφερειακό διευθυντή τις λύσεις που επιτρέπουν να αντιμετωπίζονται με βιώσιμο τρόπο αυτές οι πηγές απόκλισης,

- Συμβάλλετε στην καλή ανάπτυξη της επιχείρησης:
o Με τη θέσπιση και την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος των αρχείων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των προσωρινών αρχείων που του έχουν ανατεθεί και επιστρέφοντας μια περίληψη στον αρχηγό της δραστηριότητας ή στον περιφερειακό διαχειριστή,
o Αναζητώντας, καθημερινά και στο επίπεδό του, τις πιο οικονομικές λύσεις για τον σεβασμό αυτού του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απροσδόκητων εξελίξεων,
o Προωθώντας την ανάπτυξη μιας επαναλαμβανόμενης εμπορικής σχέσης στην επιχείρηση σύνδεσης της επιχείρησής της (συμμετοχή στην ανάπτυξη προσφορών και προσφορών, τεχνική και εμπορική επίσκεψη στον πελάτη, δομημένη ανατροφοδότηση πληροφοριών σχετικά με τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης με επικεφαλής εμπορικής δραστηριότητας, ...)

Απαιτούμενο προφίλ

- Διασφάλιση της κερδοφορίας των έργων που υπάγονται στην ευθύνη του, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας και διαδικασίες ποιότητας (εσωτερικές και εξωτερικές)
o Διοργανώνοντας μια τεχνική επίσκεψη στον ιστότοπο, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του πελάτη,
o Καθορίζοντας τη λεπτομερή τεχνική εκτίμηση (σύμφωνα με τον κατάλογο συμβατικών τιμών ή τη σύμβαση-πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται η υπηρεσία) και παρουσιάζοντάς την στον πελάτη μέχρι την αποδοχή της τελικής προσφοράς,
o Με την οργάνωση της πλήρους εφοδιαστικής του ιστότοπου (συγκέντρωση πόρων, αιτήσεις αγοράς, κράτηση των απαραίτητων υλικών μέσων και σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων),
o Δημιουργώντας τον λεπτομερή φάκελο των παρεμβάσεων, ακολουθώντας ταυτόχρονα την καλή πορεία της διαδικασίας αλυσίδας εφοδιασμού
o Ελέγχοντας την πρόοδο των επιτευγμάτων, λαμβάνοντας μετρήσεις (εάν είναι απαραίτητο) και την τελική εσωτερική αποδοχή και με τον πελάτη,
o Αναλύοντας την κερδοφορία του έργου στο τέλος των εργασιών, ώστε να αναλύσουμε σε πραγματικό χρόνο τις αιτίες των διαφορών μεταξύ πραγματικών και προγραμματισμένων υπηρεσιών και να προχωρήσουμε, εάν είναι απαραίτητο, με επιπλέον τιμολόγηση.

Απαιτούμενο προφίλ

- Γνώση και τεχνογνωσία


o Διαχείριση εργασίας
o Έλεγχος του περιβάλλοντος Χειριστές τηλεπικοινωνιών στον τομέα των οπτικών ινών, τεχνικές έλξης, σύνδεση, μέτρηση και συγκόλληση καλωδίων
o Δεξιότητες εργαλείων: ανακλαστήρας, φωτομέτρο, οξυγονοκολλητής
o Διαχείριση και προγραμματισμός έργων,
o Καλή χρήση εργαλείων υπολογιστών,
o Διαχείριση και ανάλυση επιχειρήσεων
o Πρωτοβουλία και επιμονή,
o Οργάνωση, αναλυτικό πνεύμα και σύνθεση
 

Ισχύουν