Προσωπικά δεδομένα

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της φόρμας υπόκεινται σε επεξεργασία υπολογιστή για τη διευκόλυνση της πρόσληψης στην εταιρεία.

Οι παραλήπτες των δεδομένων είναι: επιχειρησιακοί ή διευθυντικοί υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και η διοίκηση. Η Circet διατηρεί τα δεδομένα σας για την επεξεργασία της αίτησής σας, καθώς και για τις ανάγκες πρόσληψης  άλλων μελών της εταιρίας. Τα δεδομένα σας διατηρούνται αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν οριστεί από την εταιρεία μας και τις εταιρείες μέλη του ομίλου της θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Εάν δεν θέλετε να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να το ορίσετε γράφοντας στη διεύθυνση: Circet - Service RH - 14, avenue Lion, 83210 Solliès-Pont.

Σύμφωνα με το νόμο "Informatique et Libertés" της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε το 2004, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης πληροφοριών σχετικά με εσάς, τις οποίες μπορείτε να ασκήσετε με το Circet HR Department.