Για να αποκτήσετε πρόσβαση ως επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας www.circet.gr («Ιστοσελίδα») σε μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει, πρέπει προηγουμένως να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα».

Συλλέγουμε, τηρούμε, αποθηκεύουμε, οργανώνουμε, προσαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε κλπ. αρχεία με προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας μας («Επεξεργασία») και είμαστε «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» (Controller), για αυτά. Η Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σεβόμαστε το απόρρητο των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας μας και αναγνωρίζουμε ότι όταν επιλέγετε να μας δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν, εμπιστεύεστε ότι ενεργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα και ακεραιότητα κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου (Privacy Notice) περιέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης της τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, όποτε κρίνουμε απαραίτητο, και σας καλούμε να την ελέγχετε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, καθώς και για το πώς τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και από που;

Συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν, σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει και αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας και εάν χρειαστούμε περισσότερες για αυτούς που έχετε εγκρίνει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  • δεδομένα δραστηριότητας : το domain και τον παροχο μέσω του οποίου εισέρχεστε στο διαδίκτυο, την διεύθυνση της ιστοσελίδας από την οποία συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα, την ημέρα και ώρα περιήγησης της ιστοσελίδας μας καθώς και τον χρόνο περιήγησης και τις σελίδες που επισκεφθήκατε, την Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του υπολογιστή σας

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και για στατιστικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, «GDPR» ), σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν ανταποκρίνεται στο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

  • δεδομένα εγγραφής : Προσωπικά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που μας γνωστοποιείτε οι ίδιοι δια της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή με την αποστολή  του βιογραφικού σας σημειώματος και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη/συνεργασία σας

Η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία.

  • δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στην Εταιρεία

Η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία.

Δεν συλλέγουμε ούτε χρηματοοικονομικά στοιχεία από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ούτε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως ενδεικτικά αυτά που σχετίζονται με την φυλετική ή εθνοτικη σας καταγωγή, την συμμέτοχη σας συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας) εκτός εάν τα δεδομένα αυτά εμπεριέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη/συνεργασία σας που εσείς επιλέξατε να μας αποστείλετε. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή έχουμε λάβει τα αναγκαία και τεχνικά οργανωτικά μέσα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες 

Δεν αναζητούμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ανακαλύψουμε ότι, από παραδρομή ή παραπλάνηση που μας έχει δημιουργηθεί, έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, θα τα διαγράψουμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο σας είναι για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και να σας επιτρέπουμε να αλληλοεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις, επίσης με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για κάθε έναν από τον/τους παραπάνω αναφερόμενο/ους σκοπό/ούς επεξεργασίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας παρέχετε για αυτόν, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε, χωρίς πάντως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι την στιγμή της ανάκλησης της. Η ανάκληση μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email  dpo(at)circet.gr.

Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους;

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει επεξεργαστές εγκατεστημένους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οπότε θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως μέσω τυπικών συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συναφθεί μεταξύ μας και του υπεργολάβου. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταβιβασθούν σε άλλες εταιρείες μέλη του ομίλου CIRCET

Συμμόρφωση σε νομικές διατάξεις

Θα αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (τήρηση νομικής διάταξης), στον βαθμό και στην έκταση που είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας αυτή ή αν κατά την καλόπιστη κρίση μας είναι εύλογα αναγκαίο για τη συμμόρφωση μας με νομικές διαδικασίες ή για την απάντηση αντίστοιχης φύσης αιτημάτων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας παρέχουμε πληροφορίες / απαντήσεις που έχετε ζητήσει και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως περιγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει στα πλαίσια της εκδήλωσης του ενδιαφέροντος σας για εργασία/συνεργασία.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε/διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των σκοπών επεξεργασίας καθώς και για την ανταπόκριση μας σε τυχόν αιτήματα σας.

Ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε κοινοποιήσει με τις αιτήσεις σας για εργασία/συνεργασία θα τα διατηρήσουμε για διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την πάροδο δε του παραπάνω χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιπλέον χρονικό διάστημα, θα τα καταστρέψουμε με ασφαλή τρόπο και χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση και για να το πετύχουμε, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της Επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα (ενδεικτικά privacy by design, θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών), την επάρκεια και ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτά τα μέσα προστασίας δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να κοινοποιείτε σε δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα σε ισότοπους κοινότητας (community websites).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τους αποδέκτες τους στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια που το καθορίζουν (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),

(β) την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. λόγω ελλείψεων ή ανακριβειών τους), την διαγραφή τους από τα αρχεία μας (εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την αντίταξη/εναντίωση σας σε αυτή (άρθρο 16-17-18 ΓΚΠΔ),

(γ) ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά),

(δ) την εξαίρεση από την λήψη προσωποποιημένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης, εφόσον έχετε συναινέσει μέσω της Ιστοσελίδας για αυτό, και 

(ε) υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact(at)dpa.gr).

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας;

Τα δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκήσετε είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email dpo(at)circet.gr είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή στην εταιρεία, χωρίς κόστος για σας, εκτός αν τέτοια αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό εύλογο κόστος. Εάν ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του, μέσα σε έναν μήνα από τη λήψη του αιτήματος σας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εκτός αν προβλέπεται άλλως από τις ισχύουσες διατάξεις), εκτός αν λόγω της πολυπλοκότητάς του χρειαστεί παράταση της προθεσμία αυτής κατά δύο ακόμη μήνες για την οποία και για τους λόγους καθυστέρησης θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε αποδέκτη που αυτά κοινοποιήθηκαν, εκτός αν είναι δυσανάλογο ή ανέφικτο και θα σας ενημερώσουμε, αν μας το ζητήσετε.

Νομοθεσία - Ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπου στην Πολιτική αυτή κάνουμε αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, εννοούμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ή GDPR όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, τον οικείο εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019 ) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών, όπως ισχύουν σήμερα.

Ενημέρωση / Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.)

Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε μια επιλογή σχετικά με τη μελλοντική χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή για τις πρακτικές συλλογής προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και για την υποβολή κάθε αιτήματός σας σχετικά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email dpo(at)circet.gr είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή στην εταιρεία και θα λάβετε απάντηση το συντομότερο δυνατό.