Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια

Πολιτική διαχείρισης ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της Circet Hellas αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς η εταιρεία θα επιτυγχάνει συνεχώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών της και στις υποχρεώσεις της προς τους Πελάτες, το Προσωπικό, τους Προμηθευτές & Συνεργάτες και το κοινωνικό σύνολο.

Δείτε το pdf

Περιβαλλοντική πολιτική

Η Circet Hellas αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Δείτε το pdf

Πολιτική διαχείρισης υγείας και ασφάλειας

Η Circet Hellas αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα, αποσκοπώντας στην διασφάλιση των συνθηκών της υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Εφαρμόζει συστηματικές διαδικασίες που εξετάζουν το “πλαίσιο” των εργασιακών κινδύνων και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, τις δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις. 

Δείτε το pdf